Дом здравља Лапово

На основу чл. 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) , чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20), Кадровског плана за Дом здравља Лапово за 2022.годину бр.112-01-64/2022-02 од 29.07.2022.године, Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр.120-01-151/2020-02 од 30.11.2023.године, чл. 23. Статута Дома здравља Лапово  и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.08-1491 од 05.12.2023.године, директор Дома здравља Лапово расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 1. OГЛАШАВА СЕ потреба за заснивањем радног односа на одређено време до 28.фебруара 2024.године са једним извршиоцем за радно место Медицинска сестра /техничар у амбуланти (у тиму са изабраним лекаром), са пуним радним временом, ради замене привремено одсутне запослене за време боловања ради неге члана уже породице.

 

                 Опис послова : Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

 

 1. Јавни оглас за заснивање радног односа, који је саставни део ове Одлуке, биће истакнут на огласној табли Дома здравља Лапово, интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља Лапово, као и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 1. УСЛОВИ:
 • средња стручна спрема медицинске струке (завршена средња медицинска школа општег или другог смера);
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/ техничара;

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
 • пријава на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом ;
 • оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи;
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • оверена фотокопија лиценце за рад издатог од надлежне коморе или решења о упису у надлежну комору или потврда надлежне коморе.
 • фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта.

 

Оригинали или оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци.

                  Пријавом на оглас кандидати дају  своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Лапово. 

     Изабрани кандидат је у обавези да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности и уверење о радном стажу издатог од стране Републичког фонда за пензијско осигурање (ПИО).

               

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:

                 Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, ул. Иве Андрића 9, са обавезном назнаком :“Пријава на конкурс за заснивања радног односа на одређено време за радно место „Медицинска сестра /техничар у амбуланти (у тиму са изабраним лекаром) “. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.

                Све додатне информације се могу добити на телефон 034/853-349.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА:

                 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 1. ОБАВЕШТАВАЊЕ О ИЗАБРАНОМ КАНДИДАТУ:

          Избор кандидата ће извршити  директор Дома здравља Лапово.

          Одлука о избору кандидата ће бити објављена на интернет страници Дома здравља Лапово www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси“  од када тече рок за правно поступање по истој. Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

 

За Директора:

Др Драгана Голубовић Прешић

(по Овлашћењу бр.08-1100)