Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директорке Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5/1869 од 18.12.2023. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује 

 

О   Г   Л   А   С

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом:

 

  1. - 1 (једне) стоматолошке сестре у трајању до 28.02.2024. године за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, Дома здравља "Краљево" у Краљеву, сходно Инструкцији о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа.

 

  1.  -1 (једне) стоматолошке сестре у трајању до 28.02.2024. године ради замене заполене која користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, Дома здравља "Краљево" у Краљеву , Здравствена станица Ушће, сходно Инструкцији о реализацији тачке 3 Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа.

 

  1. - 1 (једне) медицинске сестре - техничара у трајању до 24 месеца за рад у Служби за кућно лечење и негу , Дома здравља "Краљево" у Краљеву.

 

  1. - 1 (једне) медицинске сестре - техничара у трајању до 24 месеца за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву.

 

       5.- 1 (једне) медицинске сестре - техничара у трајању до 24 месеца за рад у Служби за здравствену

            заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву- амбуланта „Леони“. 

 

6- 1 (једног) хигијеничара у трајању до 28.02.2024. године ради замене запослене која користи трудничко боловање, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета за рад у Служби хигијене, Дома здравља "Краљево" у Краљеву, сходно Инструкцији о реализацији тачке 3 Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1 и 2 - Виша медицинска школа стоматолошког смера и положен стручни испит или средња медицинска школа стоматолошког, општег или педијатријског смера и положен стручни испит.

Под тачком 3 - Виша или средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије.

Под тачком 4 и 5 -  Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит.

Под тачком 6 - Осмогодишња школа.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију сведочанства - дипломе о завршеној школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (важи за радна места под тачкама 1, 2, 3 и 4);

 - извод из матичне књиге рођених;

 - фотокопију возачке дозволе (важи за радно место под тачком 3);

 - пријаву на расписани оглас (молба)

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом (CV)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише неће се разматрати.

 

 

ВД  ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине

и мастер менаџмента у здравству