Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), сагласности Комисије за кадрове здравствених установа Министарства здравља Број: 120-01-151/2020-02 од 30.11.2023. године, и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, број 4599/1 од 14.12.2023. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

           

 • на пословима пословног секретара до повратка запослене са привремене спречености за рад ради посебне неге детета – један извршилац, а најдуже до 28.02.2024. године

 

     Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

Услови за заснивање радног односа:

- VI степен стручне спреме-на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.године, или

- на студијама у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

- Познавање рада на рачунару

 

            Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, и то:

 

 • Обавља послове техничког секретара органа управљања и стручних тела Института.
 • прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду налаза,             извештаја и пројеката;
 • правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима или               клијентима
 • води коресподенцију по налогу руководиоца;
 • израђује службене белешке из делокруга рада;
 • врши евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца;
 • припрема аналитичке информације и пише пословне дописе према добијеним упутствима за    потребе руководиоца.         
 • врши пријем телефонских позива и странака и води секретарске послове за директора,              помоћника директора за економско финансијске послове и помоћника директора за опште и правне послове.
 • одговара на директне или телефонске упите и е - маил поште и води евиденцију о томе;
 • врши административно-техничке послове организовања и одржавања семинара, саветовања, стручних предавања и других облика стручног усавршавања које организује Институт, и о      томе води и обезбеђује уредну евиденцију.
 • обавља послове пријаве на стручне семинаре здравствених радника у земљи и иностранству.
 • обавља послове слања и пријема поште на телефаксу за потребе свих служби Института.
 • обавља дактилографске послове на компјутеру за потребе директора Института и потребе       Службе за правне и опште послове
 • у случају одсутности послове самосталног правног сарадника обавља неодложне послове  из његове надлежности.
 • обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора за правне, кадровске и техничке послове, а у оквиру свог степена стручне спреме и стручних способности.

 

 

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 • оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге венчаних уколико је презиме промењено, уколико није, доставити извод из Матичне књиге рођених

 -    потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примЉен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

             Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА  ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Радмила Милеуснић-Миленовић