Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на одређено време од 3 месеца због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за следеће радно место:

 

 

  ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР

-1 извршилац-

 

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 • Високо образовање:

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно    специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. Септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. године;

 • VII степен стучности- дипломирани правник
 • положен правосудни испит

 

Додатна знања/радно искуство

 • најмање три године радног искуства
 • знање рада на рачунару

 

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Очитану личну карту
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту
 • Потврду о радном искуству

 

Опис послова дат је Правилнику о организацији и систематизацији послова код Специјалне болнице "Озрен" Сокобања, у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.  

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

 • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања, насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за правно кадровског аналитичара" или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др Гордана Антонијевић