Дом здравља Српска Црња

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-64/2022-02 од 29.09.2022.године , и на основу Одлуке в.д. директора Дома здравља Српска Црња  од 18.12.2023. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време до 2 године  са пуним радним временом - у Дому здравља Српска Црња, за радна места

 

 

  1. Референт за правне, кадровске и административне послове ........................................................................................... 1 извршилац
  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ....................................................................... 1 извршилац

 

 

Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  - средње образовање економске струке.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву – молбу  за послове под редним бројем  1.  подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
  • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 

Кандидати за радно место под редним бројем 2  морају поседовати – основно образовање

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву – молбу  за послове под редним бројем  2.  подносе:

  • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
  • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана расписивања огласа. Оглас се објављује   на сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Дома здравља Српска Црња.

 

 

            Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дом здравља Српска Црња,ул.П.А.Чарнојевића 15,23220 Српска Црња или e-mail- om :direktordzsc@gmail.com

 

 

в.д.Директор

др Младен Будовић