Дом здравља „Др Драга Љочић“ Шабац

На основу члана 23. Статута Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/2019), а у складу са дописом Министарства здравља РС бр. 120-01-151/2020-02 од дана 30.11.2023. године директор Дома здравља објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 28.02.2024.године

 

  1. Доктор стоматологије – 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

          За радно место  из тачке 1. огласа:

         -високо образовање, завршен стоматолошки факултет

         -положен стручни испит

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац, Попа Карана 2., Шабац,  сваког радног дана од 0700 до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa „Др Драга Љочић“ Шабац, са назнаком „За оглас“.

 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама следећа документа: диплома  o завршеној високој школи;уверење о положеном стручном испиту, лиценца надлежне коморе здравствених установа, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

За све информације у вези јавног огласа заинтересовани кандидати се могу јавити у Дом здравља „Драга Љочић“  Шабац, Одсек за кадровске и опште послове, канцеларија број 12 или на телефон 015/363-610.

 

 

директор

др Јасмина Станковић с.р