Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019), и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-3454    од  26.12.2023. године   Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

 

О    Г    Л    А   С

 

За пријем у радни однос због повећаног обима посла  на одређено време са пуним радним временом   у трајању од 6 месеци једног извршиоца на радном месту  доктор медицине специјалиста у операционој сали  у Служби за хирургију, Општа болница.

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из опште хирургије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

-на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из опште хирургије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

-стручни испит;

-лиценца;

-специјалистички испит;

-најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

               Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном  испиту;
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ   "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије