Дом здравља „Нови Београд“

У складу са чланом  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.96/19)

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

- Медицинска сестра/ техничар у амбуланти – три извршиоца на  одређено време до 3 месеца.

 

Услови: завршена средња Медицинска школа, општег смера, уверење о положеном стручном испиту, најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

Напомена: Неопходно је да кандидати који буду примљени, пре потписивања уговора о раду доставе Лиценцу или Решење о издавању лиценце.

Пријаву на оглас са назнаком на који оглас се кандидат јавља и кратку биографију са адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр. 30.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Послата документа кандидата неће бити враћена. Дом здравља „Нови Београд“ задржава право да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

 

 

в.д. директора

др Божица Новаковић