Дом здравља Нови Кнежевац

На основу члана  7. став 3 Колективног уговора Дома здравља Нови Кнежевац (01-02/3 од 09.07.2023) и члана 22.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац,  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време за следеће радно место:

 

 

 

  1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време са пуним радним временом…...... 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

- Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,

- Завршено основно образовање,

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопију личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи

 

 

Предност имају кандидати са претходним радним искуством.

 

            Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање, на званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

            Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

            Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.

 

в.д Директор Дома здравља Нови Кнежевац

др Ивана Наумов