Застава Завод за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац

На основу члана 23. Одлуке о вршењу оснивачких права над Застава Заводом за здравствену заштиту радника доо Крагујевац бр. 3047 од 21.09.2022. године - пречишћен текст, члана 7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС,“ бр. 96/19, 58/20 Анекс I), Прaвилника o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa у ЗAСTAВA ЗЗЗР дoo Крaгуjeвaц  („Сл. инфoрмaциja ЗAСTAВA ЗЗЗР дoo Крaгуjeвaц“, бр. 1/2018.,  бр. 2/2018., бр. 4/2018, бр. 3/2019. бр. 6/2019., бр. 4/2020,  бр. 6/2020  бр. 7/2021, бр. 1/2023, бр. 5/2023 и 11/2023) и Одлуке директора бр. 4867 од 15.12.2023. године, директор Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о Крагујевац расписује:

 

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

ДВА (2) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА, на одређено време, због повећаног обима посла у Служби за општу медицину и гинекологију, са пуним радним временом, за период од 6 месеци са могућим продужетком до 24 месеца.

 

Услови за обављање послова медицинске сестре/техничара у амбуланти, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу су следећи:

 • Средње образовање (медицински техничар, IV степен)
 • Положен стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Као доказ о испуњености услова кандидат је дужан да уз пријаву достави:

 • Пријаву на конкурс;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа;
 • Доказ о радном искуству у трајању од најмање шест месеци (потврда коју је издао претходни послодавац);
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 • Оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС;
 • Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Приликом заснивања радног односа кадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

  

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

            Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

            Застава Завод за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац

            Ул. Др Михајло Мика Марковић бр. 1

            34000 Крагујевац

            Са назнаком: ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

ЗЗЗЗР доо Крагујевац

ДИРЕКТОР  

Др Нада Миловановић, спец.соц.мед