Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА  РАСПИСУЈЕ
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ

 

  1. Радно место:   РЕЦЕПЦИОНЕР, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ

                                СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ .........   1 извршилац

 

  Услови: - средње образовање у трајању од четири године економске и туристичке струке,

Опис послова:

-прима и смешта госте у објекте;

-евидентира долазак и одлазак гостију;

-попуњава пријаве боравка страних гостију;

-проверава собе пре одласка гостију ради утврђивање евентуалних оштећења, и позива мајсторе ради отклањања квара;

-обавља наплату услуга.

-води рачуна о чистоћи и реду рецепције и око рецепције,

-води рачуна о свим посетама и лицима која нису пријавила боравак у собама,

-предузима мере око наплате штете коју гост причини

-даје информације гостима о услугама које болница пружа и

-друге послове по налогу непосредног руководиоца

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања на web страници Mинистарства здравља .
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

 

У Сијаринској Бањи

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар