Дом здравља Крушевац

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 96/2019, бр.58/2020 – Анекс), Кадровског плана Дома здравља Крушевац за 2022.годину, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 8468/23 oд 21.12.2023. године,  директор  Дома здравља Крушевац, расписује           

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Доктора медицине нa одређено време, ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, на пословима доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског превоза  Дома здравља Крушевац.

1 извршилац

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

      завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

     Опис послова : У складу са Правилником о органиизацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац.

 

Кандидати који се пријављују на оглас  достављају:  

 -  пријаву на оглас у којој се наводи за које радно место се пријављују;

-  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

-  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

-  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору;

-  фотокопију личне карте;

-  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију извода из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

              О коначном избору кандидата одлучује директор.

             Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“  Националне службе за запошљавање.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља, oгласној табли Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада