Дом здравља “Др Душан Савић Дода“ Беочин

На основу члана 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за задравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I),  члана 24-27. Закона о раду, , а у складу са Кадровским планом за Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин за 2023.годину Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-114/2021-02 од 22.11.2021.године Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

РАДИ ПОПУЊАВАЊА УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЕСТА

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ............................ 1 извршилац са пуним радним временом ( 40 часова недељно) на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због упражњеног радног места.

 

УСЛОВИ за заснивање радног односа су:

  • Завршен медицински факултет VII-1 степен стручне спреме,

-     стручни испит;

-     лиценца;

-     возачка дозвола Б категорије

-     најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова за обављање послова из тачке 1 овог огласа.

Оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Испостава Беочин, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) на огласној табли Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин и на интерент страници Дома здравља “Др Душан Савић“ Беочин www.dzbeocin.com.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотупне и неблаговремене пријаве се неће разматрати

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење Одлуке о пријему.

Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља “Др Душан Савић Дода“ Беочин, улица Светосавска 8Б, са назнаком „ЗА ОГЛАС“ а могу се предати на писарницу Дома здравља од 8-14 часова сваким радним даном.

 

 

В.Д. Директор

Радосављевић др Вера