Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

  

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на одређено време ради замене радника на боловању

 

  MEДИЦИНСКA СЕСТРA-ТЕХНИЧАР ОПШТИ СМЕР -2 извршиоца-

 

 

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-   завршена средња медицинска школа-општи смер

  • положен стручни испит
  • лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе
  • Очитану личну карту

Опис послова дат је Правилнику о организацији и систематизацији послова код Специјалне болнице "Озрен" Сокобања, у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за медицинску сестру" или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др Гордана Антонијевић