Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 7. став 3., члана 8. и члана 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) и на основу одредаба члана 6. став 2., 3. и 4. и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Кула, деловодни број 3354 од 13.11.2020.године, који је објављен дана 16.12.2020.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa за 2022.годину Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-64/2022-02 од 20.04.2022.године, који је Дом здравља Кула примио дана 26.04.2022.године под бројем 1481 као и на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запошљавањем путем јавног оглашавања, деловодни број 5286 од 27.12.2023.године, директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

 Оглашава се пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месецa  са пуним радним временом, за следеће послове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године.

 

Спремачице у просторијама у којима се пружају здравствене услуге (1 извршилац) у СЛУЖБИ  ЗА  ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО- ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,  са следећим описом послова:        

            a)Одржавање хигијене просторија: чишћење, рибање, пајање зидова, гланцање плочица, прање и дезинфекција подова, прозора, врата и плафоњера;

б) Свакодневно одржавање чистоће намештаја у просторијама, када, умиваоника, огледала, радијатора, лежајева, орманчића, жалузина, вешалица, оквира паравана и гарнишни;

в) Редовно прање и одржавање завеса и паравана, скупљање и одношење нечистог веша на прање и доношење и подела чистог веша;

г) Обавеза пријављивања сваког квара насталог у току редовног радног времена домару и то на вратима, прозорима, намештају, електричним, водоводним  и канализационим инсталацијама;

д) Требовање и доношење материјала и средстава неопходно потребних за обављање послова радних задатака описаних од тачке а) до тачке в);

ђ) Ложење пећи на угаљ и дрва где нема централног грејања;

е) Прање и пеглање веша у местима где нема вешераја;

ж) У одсуству домара-ложача откључава и закључава улазе у објекте.

 

Место рада: Сивац

  

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године.

Услови за обављање послова и радних задатака:

а) Стручна спрема / образовање:

            - основно образовање;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- радно искуство није од пресудног значаја.

 

III

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то:

-оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, 

-неоверену фотокопију очитане личне карте,

      -оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена);

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Одлука о потреби заснивања радног односа са новим запосленим се оглашава код Националне службе за запошљавање, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), на огласној табли Дома здравља Кула и на интернет страници Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас ће бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. О разговору са кандидатом ће бити сачињен записник.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос по основу повећаног обима посла  на одређено време на период од 24 месеци, за послове – Спремачице у просторијама у којима се пружају здравствене услуге “.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

В.Д.ДИРЕКТОР- Томић др Весна