Дом здравља Нови Бечеј

На основу чланачлана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ бр.96/2019,) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Нови Бечеј за 2021. годину и члана 5. став 1. тачка 3) Колективног уговора код послодавца Дом здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-2685 од 25.12.2023.године, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

 

I

        

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, један извршилац на одређено време због повећаног обима посла услед смањеног броја извршилаца овог радног места, за рад са пуним радним временом за период од месец дана.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

- Посебни услови за заснивање радног односа из тачке I:

 

Стручна спрема / образовање:

- основно образовање

Додатна знања / Испити / радно искуство:

 /

   III

  1. Општиипични опис посла радног места из тачке I одлуке: Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност, као и простора чекаонице; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.доноси и прослеђује пошту и службена документа везано за пословање установе.

Рад се обавља са пуним радним временом.

 

IV

 

 Уз пријаву на оглас подносе се у неовереној фотокопији следећа документа за заснивање радног односа из тачке I:

  • Диплома о стеченом образовању;
  • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

V

 

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VI

       Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству дана 25.12.2023. године.

      Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју, на Огласној табли установе и wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

VII

      Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

 

IX

Приложена документација уз пријаву враћа се кандидатима.

 

X

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

XI

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

XII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

XIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј,  23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

Дома здравља Нови Бечеј

Др Бранко Свиленгаћин