ЈАВНИ КОНКУРС за ангажовање лица за потребе спровођења активности на Програму 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ – за обављање послова РОМСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ МЕДИЈАТОРА

На основу члана 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/19), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 92/23), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10)  и Стратегије за социјално укључивање  Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030 („Службени гласник РС“ број 23/22), на основу члана 23. став 2, Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18)  и  члана 199. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр.24/05, 61/05 и 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),

 

Министарство здравља расписује                            

                                                           

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за ангажовање лица за потребе спровођења активности на Програму 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ – за обављање послова

 

РОМСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ МЕДИЈАТОРА

 

Изабрани ромски здравствени медијатори се бирају за  следеће  општине:

 

 

Лебане                    

Зрењанин                

Ваљево                         

Прокупље

Бојник                     

Књажевац

Коцељева                     

Параћин

Сурдулица              

Оџаци                     

Трговиште                   

Краљево

Врање                     

Пирот                      

Нови Бечеј                   

Вршац

Зајечар                    

Лесковац                 

Ниш                              

Лајковац

Барајево                  

Младеновац            

Лазаревац                    

Обреновац

Вождовац               

Сурчин                    

Палилула                     

Чукарица

Раковица                 

Звездара                  

Земун                           

Нови Београд

Гроцка                    

Савски Венац         

Стари Град                  

Беочин

Аранђеловац          

Бач                           

Богатић                        

Лозница

Бор                          

Дољевац                 

Куршумлија                 

Блаце

Чачак                      

Сечањ                     

Костолац                      

Топола

Уб                            

Сопот

Ужице

Босилеград

Панчево

Јагодина

Власотинце

Смедеревска Паланка

Суботица

Житорађа

Апатин

Сремска Митровица

Алексинац

Нови Сад

Нови Пазар

Владичин Хан

Пожаревац

Шабац

Жабаљ

Српска Црња

Крагујевац

Сомбор

Мерошина

Стара Пазова

Смедерево

Кикинда

Рума

Бела Паланка

Крушевац

Ковин

Ћуприја

Бујановац

Пећинци                 

Бела Црква             

Осечина                       

Неготин

 

Радно место предвиђа ангажовање на терену у циљу повезивања ромске заједнице и  других угрожених група са здравственом службом, едукацију ромске популације у области здравствене заштите, учествовање у кампањама промоције здравља и имунизације, помагање Ромима око интеграције у друштво. Ангажовање се врши путем Уговора о делу.

 

Услови конкурса су :

-           да је кандидат женског пола ;

-           да има најмање завршену основну школу(сведочанство о завршеној школи на увид);

-           да је  незапослена (доказује се упутом  из Националне службе за запошљавање);

-           пожељна је писана подршка удружења грађана са територије на којој се ангажује кандидаткиња и/или подршка Националног савета ромске националне мањине;

-           пожељно знање ромског језика или језика који се говори у локалној средини.

 

Знања која ће се стећи током рада:

  • вештина комуникације;
  • познавања права и обавеза које проистичу из прописа који уређују области здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и социјалног осигурања;
  • заразним и незаразним болестима, имунизације деце, опште и личне хигијене, штетности дуванског дима, алкохола и дрога;
  • права жена, борба против занемаривања и злостављања деце и жена, борбе против трговине људима;

 

Здравствене медијаторке ће проћи обуку за вршење уноса у електронску збирку података као и протокол  као и  о достављању извештаја о раду и постигнутим резултатима.

 

Радно место здравствене медијаторке се налази у Дому Здравља при патронажној служби која може бити у оквиру:

  • Службе поливалентне патронаже, као засебне службе
  • Службе за здравствену заштиту деце, школске деце
  • Службе за здравствену заштиту жена
  • Службе за здравствену заштиту одраслих
  • Превентивних  центара

 

Опис послова:

 

Здравствена медијаторка

-           Обавља посете појединцима  и породицама из осетљивих група становника које живе у  неформалним насељима;

-           Спроводи основни здравствено васпитни рад у породици,  неформалном насељу, месној заједници;

-           Повезује здравствени систем и осетљиве групе из неформалних насеља;

-           Пружа подршку појединцима из осетљивих група у остваривању права из области здравствене заштите, здравственог осигурања, социјалне заштите и права на правни субјективитет;

-           Уочава здравствене и социјално-економске проблеме припадника угрожених група на територији јединице локалне самоуправе  и о томе  обавештава Дом здравља, Центар за социјални рад и јединицу локалне самоуправе;

-           Сарађује са центрима за социјални рад, локалном самоуправом, филијалом Републичког фонда здравственог осигурања, хуманитарним организацијама и сл.;

-           Активно учествује у свим промотивним кампањама према календару јавног здравља које организује Дом здравља, позива, организује присуство осетљивих група становника;

-           Активно учествује у раду интерресорне комисије, тима за злостављање и занемаривање деце и у области насиља над женама  у дому здравља;

-           Месечно извештава Министарство здравља Републике Србије  о броју и врсти  услуга према сачињеном годишњем плану рада;

-           О свом раду води електронску и папирну евиденцију;

-           Обавља и друге послове у складу са стручном оспособљеношћу по налогу Министарства здравља;

-           За свој рад одговара непосредно главној сестри патронаже Дома здравља у којем је распоређена и Министарству здравља.

 

Рок за пријаве је 15. јануар 2024. године.

 

Изабране кандидаткиње почеће са радом одмах по окончању поступка избора.

Пријаве са биографијом (преузети формулар овде) доставити на е-мејл адресу : dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs  или лично/поштом на адресу :

Министарство здравља, Омладинских Бригада бр.1,  11070 Нови Београд, 2. Спрат, канц 163

 

За ближе информације можете се обратити на телефон: 011/2147-608;

Контакт особа: Драган Ђорђевић

 

Број: 000507274 2023 11900 004 000 000 001

У Београду, 28. децембра 2023. године