Дом здравља „Стари град“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), и Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2023. годину, број 112-01-64/2023-02 од 13.03.2023. године, в.д. директора Дома  здравља „Стари град“ расписује за пријем у радни однос на неодређено време:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

I

Назив посла:

 1. Самостални правни сарадник – 1 извршилац

           

Опис посла

 • прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;
 • учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;
 • учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа;
 • учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и
 • спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;
 • учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;
 • припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;
 • води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;
 • израђује делове нацрта и других аката из делокруга рада;
 • припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.
 • стара се о примени законских  прописа који се односе на делатност Дома здравља, 
 • заступа Дом здравља по овлашћењу директора,
 • предлаже измену постојећих и доношење нових нормативних аката,
 • правно анализира нацрте/предлоге општих аката који се достављају Дому здравља од стране других органа или организација,
 • даје мишљење у вези нацрта/предлога општих аката,
 • стара се за благовремено спровођење одлука органа и директора Дома здравља,
 • прати законске и друге прописе,
 • ради на изради нових или усклађивању постојећих аката у складу са законским прописима,
 • на основу овлашћења задужен је за поступање по Закону о слободном приступу информација,
 • обавља консултације са инспекцијом рада и осталим органима и организацијама,
 • даје правне савете радницима ради остваривања права из радног односа,
 • стара се о правилном коришћењу потрошног материјала, коришћењу и чувању опреме и инвентара којом непосредно руководи,
 • припрема анализе из домена кадровских и радних односа за потребе органа управљања Дома здравља,
 • учествује у изради  нормативних аката Дома здравља,
 • по потреби присуствује седницама Управног и Надзорног одбора Дома здравља,
 • стара се за обављање техничких послова у вези са радом органа и комисија Дома здравља,
 • води поступак због нанете материјалне штете Дому здравља од стране радника и пацијената,
 • обавља најсложеније послове из делокруга јавних набавки,
 • израђује извештаје и друге аналитичко стручне материјале и акте за потребе надлежних органа, прати прописе из области јавних набавки и стара се о њиховом благовременом спровођењу,
 • прати стручну праксу из области јавних набавки,
 • спроводи најсложеније поступке јавних набавки,
 • утврђује усклађеност са годишњим планом набавке,
 • утврђује одговарајући поступак јавне набавке у складу са предметом набавке,
 • члан је комисија за јавне набавке,
 • учествује у изради конкурсне  документације у складу са Законом о јавним набавкама,
 • прикупља документацију за достављање Комисији за заштиту права, 
 • сачињава предлоге уговора за спроведене поступке јавних набавки,
 • врши контролу сачињених извештаја у складу са прописима о јавним набавкама,
 • стара се о правилном поступању, евиденцији, одлагању и чувању документације из поступака јавних набавки.
 • припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;
 • прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;
 • спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;
 • прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;
 • припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада
 • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
 • за свој рад одговоран је Начелнику одељења и/или Помоћнику директора за немедицинске послове и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

 • на основним академским студијама из области правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања /испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару
 • најмање три године радног искуства

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

 

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу
 • Диплома/Уверење о завршеном Правном факултету
 • Доказ о радном искуству

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: „Конкурс – „Самостални правни сарадник“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.                        

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

 

Доставити:

- Министарству здравља РС

- Националној служби за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки

- Писарници