Дом здравља „Стари град“

На основу Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2023. годину, број 112-01-64/2023–02 од 13.03.2023. године, в.д. директора расписује Конкурс  за пријем у радни однос на одређено време и објављује следећи:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

I

 

Медицинска сестра – техничар у амбуланти – 1 извршилац на одређено време до повратка запослене која се налази на дужем одсуству због привремене спречености за рад, у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у  Дому здравља Стари град.

 

Опис посла

 • у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену;
 • припрeмa пацијента зa дијагностичко терапијске прoцeдурe;
  • припрeмa просторије, oпрeму и урeђaje зa рaд и распрема на крају рада;
 • обавља послове функционалне диjaгнoстике (ЦТГ, EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др ) и врши антропометријска мерења и мерење тензије;
  • врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;
  • правилно одлаже медицински отпад;
   • спроводи терапијске процедуре по налогу лекара;
   • обавља пријем и тријажу пацијената и заказује посете;
   • спроводи здравствено васпитни рад у оквиру тимског рада у амбуланти и на терену;
  • фактурише услуге за потребе електронске фактуре према РЗЗО у складу са номенклатуром;
   • исправља накнадно оспорене фактурисане услуге настале личном грешком приликом уноса;
   • заказује превентивне и куративне прегледе;
   • врши контролу хигијене простора;
  • формира радни распоред лекара у интегрисаном здравственом информационом систему
  • наплаћује партиципацију и по потреби посла и по налогу непосредног и/или вишег руководиоца ради на инфопулту Дома здравља;
  • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
  • за свој рад одговоран је Одговорној медицинској сестри/техничару амбуланте и/или Главној медицинској сестри/техничару службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање:

 • средње образовање

 

Додатна знања / испити /искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • познавање рада на рачунару.
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време.

 

Обим посла: Пуно радно време.

           

            Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.
 • Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем односно образовању
 • Копија лиценце
 • Копија доказа о радном искуству

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова могу да се достављају непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – медицинска сестра – техничар у амбуланти“.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

 

Доставити:

- Министарству здравља РС

- Националној служби за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељењу за правне и кадровске послове

- Писарници