Дом здравља „Стари град“

На основу Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2023. годину, број 112-01-64/2023–02 од 13.03.2023. године и Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Стари Град“, број 2548/22 од 16.12.2022. године у даљем тексту: Правилник, в.д. директора Дома  здравља „Стари град“ расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време.

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

I

Назив посла:

 • Доктор медицине изабрани лекар на одређено време - 1 извршилац, до повртака запoслене са породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и евентуално посебне неге детета у Служби за здравствену заштиту одраслих становника.

Опис послова за доктора медицине изабраног лекара

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање деце на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • ради у превентивним саветовалиштима;
 • организује и спроводи прописане систематске и скрининг прегледе;
 • учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад родитеља болесног детета;
 • прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;
 • даје оцену о здравственом стању детета и упућује родитеље на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада
 • збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца;
 • за свој рад одговоран је начелнику службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • познавање рада на рачунару

најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време.

 

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
 • копију дипломе о завршеном високом образовању
 • копију уверења о положеном стручном испиту
 • копију важеће лиценце

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс - Доктор медицине изабрани лекар“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.                        

 

 

др Весна Књегињић

в. д. Директора

 

 

Доставити:

- Министарству здравља РС

- Националној служби за запошљавање

- Огласна табла Дома здравља „Стари град“

- Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки

- Писарници