Дом здравља „Мали Зворник“

На основу члана 7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/19)  и Кадровског плана 112-01-64/2022-02, од 10.10.2022. године,   директор Дома здравља“Maли Зворник“ расписује:

 

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом за радно место докотор медицине – изабрани лекар –  2 извршиоца

 

 

 

 

  • За пријем у радни однос на одређено време - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – ИЗАБРАНИ ЛЕКАР  – два извршиоца  – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком, до повратка запослених

 

 

УСЛОВИ  :

  • Завршен медицински факултет
  • Положен стручни испит

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом

- оверена фотокопија личне  карте или копију очитане личне карте

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству

-Решење о упису у Лекарску комору или лиценца

- доказ о радном искуству.

 

 

Опис посла:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- ради у превентивним саветовалиштима;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- утврђује време и узрок смрти;

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на  web сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Оглас ће бити објављен на web сајту Националне службе за запошљавање, Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, или у управу  сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

У Малом Зворнику, дана 12.01.2023.године.

Број: 28

 

 

Д и р е к т о р ,

Валентина Ристић, дипл економиста