Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са важећим Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2022.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-4/2-1 од 19.01.2024. године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за исхрану болесника, најдуже до 28.02.2024. године.
 2. Кувар / Посластичар – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране, најдуже до до 02.2024. године.

Услови за обављање послова под редним бројем 1- основно образовање.

Опис послова под редним бројем 1:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

Заинтересовани кандидати уз пријаву – молбу  за послове под редним бројем  1.  подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 2: - завршена средња школа.

Опис послова под редним бројевима 2: припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране; припрема и обликује све врсте посластица; контролише исправност намирница; утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница; контролише квалитет припремљеног јела; сервира јела; припрема јеловник; пере посуђе према санитарним прописима и врши дезинфекцију истих.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву –молбу за послове под редним бројем 2 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи – смер куварски;
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених;
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 1 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није осуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 2 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није осуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

Оглас објавити на огласној табли Опште болнице Кикинда и Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Достављање докумената се не врећају, осим у случају подношења захтева заинтересованог кандидата.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

ВД  Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин