Дом здравља Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 i 58/2020), члана 23. Статута Дома здравља Лесковац,  Кадровског плана за Дом здравља  Лесковац број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године  и  ("Сл. гласник РС" број54/2009…92/2023) а по Инструкцији Министарства здравља бр 120-01-151/2020-02 од 30.11.2023 год.  директор Дома здравља донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос:

 

На  одређено време до 28.02.2024 год. са пуним радним временом, за обављање послова:

  1. У Служби за стоматолошку здравствену заштиту у Одељењу за дечју стоматологију, Одсеку за превенцију и лечење деце и омладине, за радно место

Доктор стоматологије – 2 извршиоца

 

У Служби за  стоматолошку здравствену заштиту у Одељењу за превенцију и лечење одраслих, Одсеку опште стоматологије, за радно место Доктор стоматологије – 3 извршиоца

 

  1. У Служби за здравствену заштиту одраслих у Здравственој амбуланти бр. 2 за радно место - Доктор медицине – изабрани лекар - 1 извршилац

 

У Одељењу за здравствену заштиту одраслих у Огранку Дома здравља у Грделици у Одсеку опште медицине са пружањем хитне медицинске помоћи – за радно место  - Доктор медицине – изабрани лекар - 2 извршиоца

 

У Одељењу за здравствену заштиту одраслих у Огранку Дома здравља у Вучју  у Одсеку опште медицине са пружањем хитне медицинске помоћи за радно место  - Доктор медицине – изабрани лекар -1 извршилац

 

II

 

          Поред општих услова прописаних законом, кандидати (под тачком 1)  морају испуњавати и следеће посебне услове:

- да имају завршен стоматолошки факултет или медицински факултет- одсек стоматологија  у звању доктор стоматологије  и  положен стручни испит

         

Поред општих услова прописаних законом, кандидати (под тачком 2) морају испуњавати и следеће посебне услове:

Да имају завршен медицински факултет  звање доктор медицине  и положен стручни испит

 

         

III

          Као доказ о испуњености услова за  заснивање радног односа  кандидати су дужни да за  радна места доставе     

  1. Пријаву на оглас, са  контакт телефоном и адресом становања потписану од стране кандидата
  2. Кратку  биографију,
  3. Фотокопију дипломе/уверења о завршеном  факултету
  4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

         

IV

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страници Министарства здравља Републике Србије.

          Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Дома здравља  Лесковац, (IV спрат, канцеларија 418)  са назнаком «За оглас за пријем у радни однос».

          Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

V

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података значајних за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Дома здравља Лесковац и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе/уверења о завршеном факултету. 

Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Др Славиша Божић