Градски завод за јавно здравље Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 22. Статута Градског завода за јавно здравље Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-12448/2023 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 26.12.2023.године, Одлуке в.д. директора Градског завода број V-5-314/2 од 22.01.2024. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

  1. 1. Три (3) извршиоца на радно место Хемијски техничар Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до шест месеци.

 

Опис посла: учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

Услови:

  • Средње образовање хемијске струке.

 

Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( Претходно радно искуство у области испитивања хемијских и физичко-хемијских анализа намирница, Обученост за самостално припремање и анализу узорака хране применом аналитичких метода: волуметрија, спектрофотометрија, гравиметрија, рефрактометрија, дензитометрија, припрема узорака за јонску и гасну хроматографију Искуство у спровођењу међупровере опреме (температура,запремина, индекс рефракције, мерење pH ,маса), претходно радно искуство у области испитивања хемијских и физичко-хемијских анализа вода, предмета опште употребе, козметичких производа  и припремање горе наведених матрикса применом аналитичких метода у течнојхроматографији, волуметрији и електрохемији, Искуство у примени захтева стандарда ISO 17025, са самосталним спровођењем QC/QC контроле хемијских анализа, знање уноса и обраде резултата ( Word, Excel), Претходно радно искуство на пословима лабораторијских испитивања амбијенталног ваздуха и то (спектрофотометрија-азот диоксид, сумпор диоксид,  фенолне материје, гравиметријско одређивање масене концентрације суспендованих честица, припрема узорака суспендованих честица за анализу садржаја тешких метала-микроталасна кисела дигестија, припрема узорака суспендованих честица за анализу садржаја полицикличних ароматичних угљоводоника-микроталасна екстракција органским растварачима, Анализа физичко-хемијских карактеристика узорака аероседимента), Искуство у примени стандарда СРПС ISO/IEC 17025:2017).

 

Пожељно је да кандидати доставе изјаву установе у којој су стекли искуство у раду за горе наведене допунске услове.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном средњем образовању хемијске струке;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

  

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

  

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

В.д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Мр сц. мед. др Гордана Тамбурковски

спец. социјалне медицине