ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 406/1 од 22.01.2024. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци са пробним радом до 3 месеца и са пуним радним временом:

 

Један (1) извршиоц - ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ Одељења за радиолошку дијагностику  

 

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 

  1. Основне студије  у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или Струковне  студије  првог степена (основне  струковне студије) по пропису који уређује високо  образовање, почев од 10. септембра 2005. године
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеним Основним или Струковним  студијама  првог степена (наведено у посебним условима)

-Уверење о положеном стручном испиту

-Здравствена способност за рад у радиологији

-Познавање рада на рачунару (MS Office)

-Дозволу за рад-Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице, лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела),  доказ о имунизацији Хепатитис Б

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „ Пријава на оглас за пријем вишег радиолошког техничара до 6 месеци “.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Проф.др Јелена Антић