Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

На основу одлуке в.д. директора Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, број 52/2024-1 од 18.01.2024. године, а у складу са члановима  8, 9 и 10 Колективног уговора Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор 52/2021-1 од 10.03.2021. године, расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  Оглашава се Оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на период од 2 ГОДИНЕ за радно место:

 

 I  ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – у Служби опште медицине са центром за превентивне услуге, Одељење опште медицине села са центром за превентивне услуге у Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор и то

 1. здравствена станица Колут - један (1) извршилац
 2. здравствена станица Гаково-Растина - један (1) извршилац

 

     ..................................................................................................................................................................

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду (''Сл. гласник РС'' број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, бр. 315/2019-1 од 09.08.2019. године, и следећим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор и то првим бр. 99/2020-1 од 07.03.2020. године, другим бр. 163/2020-1 од 17.07.2020. године, трећим бр. 341/2021-4 од 20.08.2021. године, четвртим бр. 530/2022-3 од 08.10.2022. године и петим бр. 813/2022-1 од 28.11.2022. године.

 

           I УСЛОВИ ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

 

 • Високо образовање:
 • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

   Опис посла:

 

Обавља све видове опште лекарског рада. Пружа медицинску  помоћ и лечење, како у амбуланти, тако и у стану болесника. Пружа медицинску помоћ и одраслом становништву и деци. Обавља превентивни рад, куративни рад, мале хируршке интервенције, пружа хитну медицинску помоћ, рад на терену и здравствено-просветни рад. Обавља потребне административне послове као што су: испуњава упутнице за  дијагностичке поступке и специјалистичке прегледе, упут у болницу и упут за лекарску и инвалидску комисију, а води и здравствени картон по прописима и евиденцију пријава о заразним болестима по закону. Врши надзор над радом медицинских сестара и по потреби даје инструкције. За свој рад непосредно одговара шефу амбуланте.  Ради и све послове по налогу непосредног руководиоца.

 

................................................................................................................................................................

Кандидати су дужни да, уз пријаву на оглас, доставе следећу документацију:

 1. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању;
 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 3. оверену фотокопију решења о издавању лиценце или оверену фотокопију решења о постојању услова за обнављање лиценце или оверену фотокопију лиценце за рад (за доктора медицине изабраног лекара и доктора медицине у хитној медицинској помоћи)
 4. уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), не старије од 6 месеци;
 5. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење основног и вишег суда), не старије од 6 месеци;
 6. фотокопију личне карте или очитану личну карту;
 7. уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству;
 8. извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 9. извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчани;
 10. мишљење непосредног руководиоца (претпостављеног) о раду кандидата – препорука;
 11. доказ о радном искуству (уговор о раду, потврда послодавца...)

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

РОК за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и на интернет страници Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“  Сомбор.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком:

 1. “Пријава за заснивање радног односа – доктор медицине изабрани лекар у Служби опште медицине са центром за превентивне услуге, Одељење опште медицине села са центром за превентивне услуге, здравствена станица Колут.”

 

 1. “Пријава за заснивање радног односа – доктор медицине изабрани лекар у Служби опште медицине са центром за превентивне услуге, Одељење опште медицине села са центром за превентивне услуге, здравствена станица Гаково-Растина.“

 

Пријаве доставити на адресу Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, ул. Мирна бр. 3, Сомбор  или лично.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Одлуку о пријему донеће директор Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће достављена свим кандидатима.

 

 

в.д. директора Дома здравља

„Др Ђорђе Лазић“ Сомбор

др Емеше Ури