Општа болница Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 438 од 22.01.2024. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, за обављање послова:

 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ

 

 1. Доктор медицине Одсека за оперативно лечење Службе за урологију – 1 извршилац;

 

 1. Доктор медицине Одсека aнестезије и реанимације за ортопедију и урологију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ

 

 1. Медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу - коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 2 извршиоца;

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за реуматологију Одељења за хематологију и реуматологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;

 

 1. Медицинска сестра/техничар у амбуланти Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за трауматологију Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;

 

 1. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за специфична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;

 

 1. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Дневне болнице Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;

 

 1. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за акутна стања и полуинтензивну негу Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац.

 

 1. Медицинска сестра/техничар у амбуланти Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за неурологију – 1 извршилац.

 

 1. Медицинска сестра/техничар у амбуланти Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за општу хирургију – 1 извршилац.

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за ортопедију Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац.

 

 1. Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за пријем, тријажу и реанимацију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац.

 

 1. Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за ургентни медицински транспорт Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац.

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за нефролошке, ендокринолошке и болести метаболизма Службе за педијатрију – 1 извршилац.

 

 1. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за хирургију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац.

 

 1. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за оториноларингологију и офталмологију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац.

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ

 

 1. Лабораторијски техничар у трансфузиологији Одсека за колекцију и конзервацију крви и васпитно-мотивациони рад Службе за трансфузију крви – 1 извршилац;

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:

- да имају високо образовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 

ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ :

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

- да имају завршену средњу медицинску школу педијатријског или општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву (за радно место под редним бројем 13);

 

ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА :

- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи;
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
 5. Фотокопију личне карте.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посла дуже од 18 месеци, немају право на учешће на огласу.

 

5.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић