Општа болница Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 439 од 22.01.2024. године, расписује се

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:

 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ

 

 1. Доктор медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;

 

 1. Доктор медицине Дневне болнице Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;

 

 

ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 2 извршиоца;

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за оперативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;

 

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАРИ

 

 1. Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за мамографију Службе за радиолошку дијагностику – 1 извршилац;

 

 1. Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за ултразвучну и доплер дијагностику Службе за радиолошку дијагностику – 1 извршилац;

 

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ

 

 

 1. Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;

 

 1. Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;

 

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

 

 1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;

 

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:

 • да имају високо образовање – завршен медицински факултет и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:

 

 • да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву (за радна места под редним бројевима 1, 3 и 4);
 • да имају завршену вишу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву (за радно место под редним бројем 2);

 

 

ЗА ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА:

 

- да имају завршену вишу медицинску школу радиолошког смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 

ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:

 

 • за радно место под редним бројем 1 - да имају завршену средњу медицинску школу општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радно место под редним бројем 2 - да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

ЗА СПРЕМАЧИЦУ:

 

- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

3.

 

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
 5. Фотокопију личне карте.

 

4.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

 

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.

            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић