Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана чл. 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19, 58/20-Анекс I,135/22-Споразум и 2/24-Споразум), као и чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, а према потреби посла и организације рада у Заводу и у складу са Кадровским планом Министарства здравља, дел. бр. 112-01-607/2019-02 од 22.10.2019. године, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 149  oд 22.01.2024. године, расписује се

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

на радном месту:КУРИР у Одељењу за техничке и друге сличне послове - 1 извршилац, на период ангажовања до 2 (два) месеца.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следећи услов:

Стручна спрема / образовање

- средње образовање.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то:

 “- прима, разврстава и доставља пошту и други материјал;води евиденцију поште у интерним доставним књигама;преузима пошиљке и предаје на завођење у писарницу;преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту;обавља курирске послове ван Завода;примењује утврђене процедуре у раду;примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад;  учествује у раду комисија или других радних тела и тимова;обавља послове којима је непосредно задужен  ради спровођења прописа;по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или едукацијама, по налогу шефа Одељења, начелника Службе, помоћника директора за немедицинске послове  или директора Завода, којима одговара за свој рад“.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом  и  наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронску адресу)

-фотокопију сведочанства о завршеном средњем образовању

-очитану личну карту

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Потребно је да кандидати доставе и уверење надлежног ПИО фонда о стажу осигурања.

Завод задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Прим.др Марија Обрадовић