Дом здравља Бач

На основу одлуке в.д. директора Дома здравља Бач о спровођењу конкурса и члана 23. Статута Дома здравља Бач, в.д. директора Дома здравља Бач расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

(са пуним радним временом):

        

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 1 извршилац на одређено време 6 месеци  због упражњеног радног места

 

Услови за заснивање радног односа:  

          - завршен медицински факултет,

          - положен стручни испит и

          - поседовање лиценце.

 

Као доказе о испуњености услова кандидати треба да доставе:

          - пријаву на оглас са кратком биографијом,

          - оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,

          - оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за

             доктора медицине,

          - оверену фотокопију лиценце доктора медицине,

          - доказ о радном искуству и

          - фотокопију личне карте.

 

Заинтересовани кандидати писану пријаву, са траженим документима, достављају лично на писарницу установе или поштом на горе наведену адресу Дома здравља Бач, у затвореном коверту са назнаком: «ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА» (са навођењем «за доктора медицине»), најкасније у року од 8 дана од дана (24.01.2024. г.) објављивања на огласној табли Дома здравља Бач.

Овај оглас ће се објавити на web страници Министарства здравља. Контакт телефон:  021/6070-037

           

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава и биће објављена на огласној табли Дома здравља Бач.

 

 

Достављена документација неће се враћати кандидатима.

в.д директора Дома здравља Бач

Лачокова Красникова др Јармила