Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19 и 56/2020 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса број 81/2 од 23.01.2024.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

1 (једног) извршиоца на радно место под називом   

„медицинска сестра - техничар“

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) извршиоца у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за радно место:

-„медицинска сестра-техничар“, са описом послова предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица;

II

Услови за заснивање радног односа су:

- IV степен стручне спреме;

- уверење о положеном стручном испиту;

- лиценца за рад;

- решење о издавању лиценце за рад;

- неопходно радно искуство у трајању од најмање 6 месеци.

 

III

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

- доказ о радном искуству;

- оверена копија дипломе о завршеној средњој стручној спреми;

- очитани подаци личне карте (копија личне карте);

- оверена копија лиценце;

- оверена копија решења о издавању лиценце;

- оверена копија уверења о положеном стручном испиту;

- кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници установе и Министарства здравља.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објаве.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

VI

Oбавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Рашко Пантовић