Здравствени центар Ужице

 На основу Одлуке в.д.  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.483                             од 23.01.2024.год , Здравствени центар расписује  

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

     

 

ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 1. Доктор стоматологије изабрани лекар................................................................. 1 извршилац

 

ОЈ  Дом здравља Косјерић

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти....................................................... 1 извршилац

 

         Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор стоматологије - VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит  и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар – IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра, положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценца
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
 • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
 • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

 Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Александар Лазић