Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“  бр. 96/19, 58/20 ), члана 7. става 1. тачке 3) и члана 8. Колективног уговора Дома здравља Житиште, а у складу са Кадровским планом број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године расписује се

ОГЛАС
за упражњено радно место

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Број извршилаца: 2 (два)

Врста радног односа: радни однос на одређено време до 6 месеци

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

Услови за пријем:

 1. Завршен медицински факултет - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад или решење о издавању лиценце
 4. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезно навођење контакт телефона, адресе и датума када је оглас објављен на сајту Министарства здравља
 • Личну карту (фотокопија или очитана)
 • Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
 • Диплому о завршеном медицинском факултету (фотокопија)
 • Уверење о положеном стручном испиту (фотокопија)
 • Лиценцу за рад или решење о издавању лиценце (фотокопија)
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела), доказ о имунизацији Хепатитис Б.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа, достављају се на адресу: Дом здравља Житиште, ул. Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште, са назнаком „За оглас – Доктор медицине“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Документација кандидата који не буду примљени по огласу се враћа.

 

 

Д Директора

Др Дојнел Китареску с.р.