ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 424 од 22.01.2024. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за рад на Пројекту „Родитељска кућа“, на одређено време, док Пројекат „Родитељска кућа“ траје:

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - два (2) извршиоца

Опис посла:

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за лабораторијска испитивања у лабораторији
 • врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака за анализе,
 • обавља анализу узорака за мерење,
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите,
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме,
 • ради на биохемијским и другим анализаторима,
 • правилно одлаже медицински отпад,
 • примењује мере заштите од интрахоспиталних инфекција,
 • ради у сменском раду,
 • обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
 • за свој рад одговара непосредном руководиоцу и руководицу организационе јединице

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
  Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне комореили Решење о упису у именик Коморе
  Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
  Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од 6 месеци
 • Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • личну карту на увид
 • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум)
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:        

Проф. др Јелена Антић