ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 419 од 22.01.2024. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за рад на Пројекту „Родитељска кућа“, на одређено време, док Пројекат „Родитељска кућа“ траје:

 

РЕЦЕПЦИОНЕР- економ/домар на Пројекту Родитељска кућа 1 извршилац            

Шифра радног места : Г071500                                                                                                          

Шифра занимања: 4226.02  

НИВО НОКС 40.1

 

Услови :

Стручна спрема/образовање: средње образовање

Додатна знања / испити / радно искуство: знање рада на рачунару

 

Опис послова у складу с пројектним задатком:

- прима и смешта пацијенте у објекат;

- евидентира долазак и одлазак пацијената;

- проверава  простор ради утврђивање евентуалних оштећења и позива мајсторе ради отклањања квара;

- требује и води евиденцију о издатим намирницама и средствима за хигијену

- врши контролу одржавања хигијене у објекту

- врши координацију послова обезбеђења објекта

- обавља све евиденције везане за услуге Родитељске куће

- архивира документацију Родитељске куће

- обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу главне сестре и начелника Одсека за онколигију са Родитељском кућома и Службе за хематологију и онкологију

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује завршену средњу школу

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • личну карту на увид
  • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум)
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:        

Проф. др Јелена Антић