Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са важећим Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2022.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-4/2-1 од 19.01.2024. године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Доктора медицине–1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до 3 месецa, за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања због повећаног обима послова;
 2. Радник обезбеђења без оружја / чувар - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме  и инсталација, најдуже до 28.02.2024. године.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 – Завршен медицински факултет, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Положен стручни испит за доктора медицине.

 

Опис послова под редним бројем 1: превентира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;утврђује време и узрок смрти. 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених;
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
  • Услови за обављање послова под редним бројем 2- Завршена средња школа, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. Поседовање лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја.

Опис послова под редним бројем 2 : обезбеђује објекат, запослене и друга лица; спроводи стални надзор над објектом; контролише улазак и излазак лица и евидентира посете; води књиге евиденција; врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту; прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом; контролише и надзире рад техничких система обезбеђења; Рукује кућном телефонском централом, врши пријем, поште ван редовног радног времена и чува примљену пошиљку ако не може одмах да уручи; Обезбеђује и обилази круг болнице; Даје обавештења о локацији организациојих јединица лицима која долазе у болницу; Предузима потребне радње за обезбеђење свих објеката као и лица у кругу болнице; Помаже у одржавању круга као што је кошење траве и чишћење снега.

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 2 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, односно завршеној основној школи.
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројевима 1 и 2 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци;
 • Уверење да кандидат није осуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин