ЈАВНИ ПОЗИВ - Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који се спроводи уз финансијску подршку Глобалног фонда за борбу против ХИВ, туберкулозе и малариј

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину (Сл. гласник РС број 92/2023), Раздео 27- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који се спроводи уз финансијску подршку Глобалног фонда за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

 1. ОПШТИ УСЛОВИ

У складу са споразумом о финансијској сарадњи закљученог са Глобалним фондом за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије, није дозвољена пријава свим удружењима која чине мрежу  „Омладина ЈАЗАС” или носе назив и поседују исти визуелни идентитет као и сва удружења која се налазе у било ком облику повезаности са мрежом удружења „Омладина ЈАЗАС”.

Критеријуми које удружење мора да испуни како би аплицирало на овом позиву:


 1. Удружење је регистровано на територији Републике Србије у складу са одредбама Закона о удружењима (Службени гласник бр. 51/09, 99/11,- др. закони и 44/18 – др. закон);
  2. Статутом утврђено да се циљеви удружења остварују у области превенције ХИВ/ АИДС-а, односно рад са кључним популацијама у ризику од ХИВ инфекције и/или са особама које живе са ХИВ-ом;
  3. Удружење је регистровано и спроводи своје активности минимум годину дана;
  4. Удружење је директно одговорно за имплементацију пројекта;
 2. Има потписан уговор/меморандум о сарадњи са територијално надлежним Институтом/Заводом за јавно здравље на чијој територији је предлогом пројекта деифинисано да ће удружење спроводити услуге доборовољног поверњивог саветовања и тестирања.
 3. Предлог пројекта достављен од стране удружења мора бити оргиналан и аутентичан (уколико Комисија утврди више од 50% поклапања са предлогом пројекта другог удружења, оба предлога неће бити узета у разматрање).

 

 1. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

На основу специфичних циљева Стрaтeгиjе зa прeвeнциjу и кoнтрoлу ХИВ инфeкциje и АИДС-a у Рeпублици Србиjи 2018-2025 гoдинe („Службени гласник РС“ број 61/18, приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају:

 1. превенција ХИВ/АИДС међу популацијом изложеној ризику;
 2. парњачка подршка особама које живе са ХИВ инфекцијом.

   

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту, а кроз следеће компоненте:

 

КОМПОНЕНТА

А) 

Превентивне услуге за  МСМ популацију;

КОМПОНЕНТА

Б)

Превентивне услуге за сексуалне раднике-це;

КОМПОНЕНТА

В)

Превентивне услуге за инјектирајуће кориснике-це дрога;

КОМПОНЕНТА

Г)

Парњачка подршка особама које живе са ХИВ инфекцијом.

      

Број обухваћених корисника по компоненти:

 

КОМПОНЕНТА

А) 

минимум 1500 /5000 максимум    (циљани обухват: 14.800 корисника)

КОМПОНЕНТА

Б)

минимум   300 / максимум 500     (циљани обухват: 850 корисника)

КОМПОНЕНТА

В)

минимум   1100 / максимум 1550   (циљани обухват: 3.700 корисника)

КОМПОНЕНТА

Г)

минимум 350 / максимум 500       (циљани обухват: 900 корисника)

 

Министарство здравља задржава право да коригује број обухваћених корисника у предлогу пројекта удружења.

КОМПОНЕНТА

А) 

поверљиво саветовање о ХИВ и другим полно преносивим болестима; тестирање на ХИВ; саветовање од стране теренског радника или парњачка подршка; помоћ при остваривању права на здравствену заштиту и здравствено осигурање;  дистрибуција кондома,  лубриканата и едукативног материјала;

КОМПОНЕНТА

Б)

поверљиво саветовање о ХИВ и другим полно преносивим болестима; тестирање на ХИВ и сифилис; саветовање од стране теренског радника или парњачка подршка; помоћ при остваривању права на здравствену заштиту и здравствено осигурање; дистрибуција кондома, лубриканата и едукативног материјала;

КОМПОНЕНТА

В)

поверљиво саветовање о ХИВ и другим полно преносивим болестима; тестирање на ХИВ; тестирање на ХЦВ; саветовање од стране теренског радника или парњачка подршка; помоћ при остваривању права на здравствену заштиту и здравствено осигурање; дистрибуција шприцева, игли и алкохолних тупфера и едукативног материјала, дистрибуција кондома;

КОМПОНЕНТА

Г)

парњачка подршка и практична помоћ лицима која живе са ХИВ инфекцијом, дистрибуција кондома; саветовање о АРВ терапији.

Активности предвиђене пројектом:

 

 

Минимално обухваћен број корисника тестиран на ХИВ мора бити 80 % (КОМПОНЕНТА А), на  ХИВ 70%, а на сифилис 70% (КОМПОНЕНТА Б), на ХИВ 50% и на ХЦВ 50% (КОМПОНЕНТА В).

 

Активности пројекта се спроводе искључиво преко дроп-ин центара и одговарајућих возила. Одређене активности пројекта могу се спроводити и путем интернета.

 

Активности се спроводе на територији Републике Србије.

 

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање, уз који се прилаже комплетна финансијска документација (копије рачуна, фактуре, докази о спроведеним активностима и др).

Пројекат и средства су у делу финансираном од стране Глобалног фонда за борбу против ХИВ/АИДС-а, туберкулозе и маларије ослобођена ПДВ-а. Сви трошкови који нису ослобођени од ПДВ-а, а представљају средства Глобалног фонда нису прихватљиви.

Министарство здравља има право да затражи периодичне извештаје, као и оргиналну документацију на увид које је удружење дужно да достави у року дефинисаном уговором.

 

Партнер на пројекту може бити:

 • територијално надлежна здравствена установa из Плана мреже здравствених установа којој је једна од делатности и превенција и контрола ХИВ инфекције, а које ће пружати здравствене услуге у склопу активности пројекта;
 • друга удружења грађана која испуњавају услове за подносиоца предлога пројекта.

Партнерство на пројекту се дефинише изјавом о партнерству и потписаним партнерским споразумом. Укoликo здравствена устaнoвa из Плана мреже из билo кoг рaзлoгa ниje у мoгућнoсти дa учeствуje нa прojeкту, дoзвoљeнo je да партнер на пројекту буде привaтна здрaвствeна устaнoвa.

Једно удружење може бити или носилац пројекта или партнер на пројекту. Уколико се током евалуације утврди да је једно удружење поднело пријаву као подносилац пројекта и истовремено се наводи у пријави другог удружења као партнерска организација, обе пријаве ће бити аутоматски дискфалификоване и неће бити узете у разматрање.

 

Удружење је обавези да са Институтом/Заводом за јавно здравље који је надлежан на територији на којој се спроводе услуге добровољног поверљивог саветовања и тестирања, а који врши супервизију активности, валидацију података и унос у Националну ДПСТ бази, има потписан меморандум/уговор о сарадњи. Уговори/меморандуми се достављају заједно са документацијом за предлог пројекта. Предлог пројекта мора бити у складу са достављеним меморандумима склопљеним са територијалним Институтима и не може обухватати градове/територију Завода/Инстиута са којима удружење нема склопљен меморандум/уговор. Уколико је уговор/меморандум о сарадњи временски ограничен, он мора обухватати период спровођења пројекта, односно мора важити за 2024. годину.

 

Удружење је обавезно да за потребе спровођења активности извештавања и уноса података у националну ХИВ базу, као и за спровођење услуге тестирања има потписан уговор/меморандум о сарадњи са територијално надлежним здравственим установaма из Плана мреже здравствених установа којој је једна од делатности и превенција и контрола ХИВ инфекције. Укoликo здравствена устaнoвa из Плана мреже из билo кoг рaзлoгa ниje у мoгућнoсти дa учeствуje нa прojeкту у активностима пружања здравствене услуге (тестирање), дoзвoљeнo je aнгaжoвaњe привaтних здрaвствeних устaнoвa, уз образложење разлога немогућности учествовања здравствене установе из Плана мреже.

Удружeњe je oбaвeзнo дa дoстaви угoвoр o сaрaдњи сa здрaвствeнoм устaнoвoм дeсeт рaдних дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвoрa сa Mинистaрствoм здрaвљa.

Удружење је дужно да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

Удружење је обавезно да за потребе спровођења активности и лакшег праћења утрошка средстава, ангажује овлашћену ревизорску кућу.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: закуп простора потребног за рад са корисницима који је у искључивој вези са спровођењем активности пројекта; трошкове канцеларијског материјала и трошкове одржавања канцеларијске опреме потребне за реализацију пројекта; трошкове, горива, паркинга, осигурања и одржавања мобилних јединица, телефона и интернет оглашавања за саветовање на интернету, који су у искључивој вези са спровођењем пројекта;  трошкови банковних трансакција које су у искључивој вези са спровођењем пројеката; комунални трошкови; трошкове финансијских услуга и услуга ревизије; људски ресурси (трошкови особља ангажованог на пројекту); трошкови поште.

 

ДОЗВОЉЕНИ ТРОШКОВИ
· Трошкови настали од стране корисника током имплементације пројекта;
· Трошкови назначени у одобреном буџету који је саставни део Уговора;
· Неопходни трошкови за спровођење активности који су предмет финансирања;
· Трошкови који могу бити идентификовани и који су проверљиви, евидентирани у књиговдственим евиденцијама корисника и утврђени у складу са књиговодственим стандардима, као и у складу са постојећим регулативама пореског и социјалног законодавства;
· Трошкови који су економични, оправдани и поштују принцип доброг финансијског управљања.


НЕДОЗВОЉЕНИ ТРОШКОВИ
· Дугови и накнаде за сервисирање дуга;
· Покривање губитака или потенцијалних будућих потраживања;
· Трошкови који се финансирају из других акција или програма, а које су подносиоци пројекта пријавили;

 • Куповина земљишта, зграда
 • Губитак на девизном тржишту
 • Кредит трећим лицима;Top of Form
 • Трошкови настали пре потписивања уговора;
 • Трошкови закупа непокретности уколико је исти уговорен са закуподавцем који је руководилац, члан органа или члан удружења, као и са члановима њихових ужих породица.

 

Потрошни материјал (тестове за ХИВ, ХЦВ и сифилис, кондоме, лубриканте, игле, шприцеве, алкохолне тупфере) покрива/обезбеђује Министарство здравља у oднoсу нa брoj oбухвaћeних кoрисникa услугa нa гoдишњeм нивoу.Bottom of Form

Пoтрoшни мaтeриjaл

(врстa)

Кoмпoнeнтa A

(пo кoриснику)

Кoмпoнeнтa Б

(пo кoриснику)

Кoмпoнeнтa В

(пo кoриснику)

Кoмпoнeнтa Г

(пo кoриснику)

Teст нa ХИВ

0,8

0,7

0,5

-

Teст нa ХЦВ

-

-

0,5

-

Teст нa сифилис

-

0,7

-

-

Кoндoми

25

85

20

10

Лубрикaнти

1

1

-

-

Шприцeви 2 мл

-

-

50

-

Шприцeви 5 мл

-

-

10

-

Шприцeви 10 мл

-

-

5

-

Иглe

-

-

130

-

Aлкoхoлни тупфeри

-

-

130

-

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

У складу са споразумом о финансијској сарадњи закљученог са Глобалним фондом за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије, Глoбaлни фoнд зaдржaвa прaвo дa нe дoзвoли финaнсирaњe прojeктa или прojeкaтa нa oснoву oдлукa њихoвих oргaнa упрaвљања или других мeђунaрoдних oргaнизaциja или тела. Званични извештаји и препоруке Глобалног фонда за борбу против ХИВ/АИДС-а, туберкулозе и маларије биће узети у обзир приликом евалуације пријава и доделе средстава.

Средства која се одобре за реализацију пројекта/програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта/програма и у складу са уговором који се закључује између Министарства здравља и удружења.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

 1. НАЧИН ПРИЈАВЕ

Заинтересована удружења пријављују пројекте попуњавањем образаца доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену:

„За јавни позив за реализацију Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ – не отварати“

Документација се доставља у два оверена примерка од стране лица овлашћеног за заступање и са заводним бројем удружења. У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

Заинтересована удружења могу конкурисати са највише 1 (словима: једним) пројектом пo кoмпoнeнти. Уколико удружење конкурише за више од једне копоненте, дужно је да за сваку компоненту достави засебан буџет (образац Ц).

 

Пoднoсилaц прeдлoгa прojeктa, бeз oбзирa дa ли прojeкaт спрoвoди сaм или у пaртнeрству сa другим удружeњeм, пoднoси oбjeдињeнe свe извeштaje прeдвиђeнe прojeктoм, укључуjући и извeштaje прeмa Институту зa jaвнo здрaвљe Србиje, према инструкцијама које чине саставни део уговора.

 

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети два или више удружења. Удружења која су носиоци спровођења пројекта, не могу бити партнери другим организацијама који су носиоци спровођења пројекта. Удружења која су партнери удружењима која су носиоци спровођења програма, не могу бити носиоци спровођења програма, нити партнери другим организацијама. Укратко, једно удружење може бити или носилац програма или партнерско удружење.

Taкoђe, свe oбрaсци приjaвe кoje сe тичу oргaнизaциoнe структурe удружeњa кao и изjaвe o нeпoстojaњу сукoбa интeрeсa, дoстaвљajу сe кaкo зa нoсиoцa прojeктa тaкo и зa пaртнeрe нa прojeкту.

Сви критеријуми у вези са квалификацијом и условима морају бити подржани одговарајућом документацијом/доказима, како би Комисија могла оценити квалиификације подносиоца пројекта.

 1. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

а) Копија статута удружења;

б) Копија Решења АПР о регистрацији удружења.

в) Изјава о непостојању сарадње са удружењима која чине мрежу „Омладина Јазас“

г) Меморандуми о сарадњи са територијално надлежним Институтима/Заводима за јавно здравље

 

Документа није потребно оверавати код нотара.

 

Укoликo сe прojeкaт спрoвoди у пaртнeрству сa другим удружeњeм или вишe удружeњa, а дoкумeнтa сe дoстaвљajу и зa свe пaртнeрe нa прojeкту.

 

 Пријава се доставља у два штампана примерка на адресу:

 Министарство здравља Републике Србије

 Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

 Одсек за програмску здравствену заштиту,

 Ул. Омладинских бригада 1    

11070 Београд

 

 

Еmail: maja.prlincevic@zdravlje.gov.rs

 

 

Бодовање пројекта ће се извршити на следећи начин:

 

Критеријум за оцењивање

Максимални број бодова

Релевантност пројекта и квалитет апликације

20

Организациони капацитети удружења

30

Искуство у пољу превенције ХИВ инфекције у кључним популацијама/подршка плхив

20

Економичност буџета и ефикасност трошкова предлога буџета

30

Укупно

100

Уколико удружење аплицира за више компоненти, бодовање ће се вршити за сваку компоненту засебно.

 

  5.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Рок подношења пројеката је 15 дана од дана објављивања јавног позива, закључно са 20. фебруаром 2024. у 23.59 часова .

 

Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекти се спроводе од дана потписивања уговора до 31. децембрa 2024. гoдинe.

 

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту са пропратном документацијом доставља се Министарству здравља у  року од 15 дана од дана истека пројекта, скенирано путем мејла и одштаман примерак поштом.

 1. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

    Прихваћеном пројекту ће се одобрити износ од највише

   

КОМПОНЕНТА

А) 

2615,00 динара  по планираном кориснику

КОМПОНЕНТА

Б)

1948,00 динара  по планираном кориснику

КОМПОНЕНТА

В)

2481,00 динара  по планираном кориснику

КОМПОНЕНТА

Г)

4278,00 динара  по планираном кориснику

 1. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће листу вредновања и рангирања пријављених пројеката истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs  року од 15 радних дана од дана истека рока за  пријаву.

 Контакт особе у Министарству здравља за питања у вези са јавним позивом:

 

др Јелена Јанковић

Еmail: jelena.jankovic@zdrаvlје.gоv.rs

Маја Прлинчевић

Еmail: maja.prlincevic@zdravlje.gov.rs

 

тeл: 011/2699-505