Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

Број:

Датум:13.02.2024.године

 

 

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања и Одлуке бр. 350/2024 од 13.02.2024.године Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, вд директор доноси следећу

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

        Поништавају се Огласи бр. 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024 и 331/2024, сви од 12.02.2024.године, којима је оглашен пријем у радни однос на одређено време, објављени на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

 

 

 

о б р а з л о ж е њ е

 

 

 

        Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања је дана 12.02.2024.године објавила Огласе бр. 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024 и 331/2024, сви од 12.02.2024.године. Како исти морају проћи техничку дораду, Управни одбор је донео Одлуку бр.350/2024 од 13.02.2024.године којом је поништио горенаведене Огласе.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

 

Одлуку објавити на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА  РАСПИСУЈЕ
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ

 

  1. Радно место: Администратор информационих система и технологија / фактуриста..........1 извршилац

 

             Општи / типични опис посла

 

- поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

- поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса - оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса - електронске поште, интранета, интернета и других;

- поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;

- учествује у изради пројектне документације;

- тестира програмске целине по процесима;

- подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

- инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса - оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса - електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података;

-води евиденцију о залихама лекова;

-врши фактурисање и достављање здравствених услуга;

-остале послове по налогу директора и руководиоца.

 

            Стручна спрема / образовање

             -високо образовање 180ЕСПБ бодова економске струке.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања на web страници Mинистарства здравља .
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Николе Тесле број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Мр сци.др Небојша Арсић