Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

Број:

Датум:13.02.2024.године

 

 

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања и Одлуке бр. 350/2024 од 13.02.2024.године Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, вд директор доноси следећу

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

        Поништавају се Огласи бр. 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024 и 331/2024, сви од 12.02.2024.године, којима је оглашен пријем у радни однос на одређено време, објављени на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

 

 

 

о б р а з л о ж е њ е

 

 

 

        Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања је дана 12.02.2024.године објавила Огласе бр. 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024 и 331/2024, сви од 12.02.2024.године. Како исти морају проћи техничку дораду, Управни одбор је донео Одлуку бр.350/2024 од 13.02.2024.године којом је поништио горенаведене Огласе.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

 

Одлуку објавити на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

објављује

О Г Л А С

  1. 1. Радно место : Радник обезбеђења, на одређено време са пуним радним временом до 30.06.2024.године..............2 извршиоца

               Услови: Поред оштих услова предвиђени законом, средње образовање  у трајању од три -четири године, као и поседовање лиценце за радника обезбеђења.

            Опис послова:

- врши пријем странака и даје потребна обавештења;

- надгледа улазак и излазак лица,

- води евиденцију о уласку и изласку лица;

- контролише и наџире рад алармног система, објекта, заштићеног подручја итд.;

- обавештава надлежне службе у случају опасности;

- прима пошту и остале писмене отправке;

- прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима;

- прима и смешта госте у објекат;

- евидентира долазак и одлазак гостију;

- попуњава пријаве гостију;

- проверава собе пре одласка гостију ради утврђивање евентуалних оштећења и позива мајсторе ради отклањања квара;

- обавља наплату услуга.

-обавља послове контроле на улазима на базенима

- рад у продавници

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

  1. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

            –диплома којом се потврђује стручна спрема;

–лиценца за службеника обезбеђења;
            –уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
            –извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);

            –фотокопија личне карте;

 

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , и на web страници Министарства здравља, задњи дан за подношење пријава је осми дан од дана објављивања на web страници Министарства здравља.

            Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.Адреса на коју се подносе пријаве: Специјална болница за рехабилитацију " Гејзер" Сијаринска бања;Ул. Николе Тесле број 16; 16246 Сијаринска бања.Додатне информације могу се добити на телефон: 016/3895-153.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР -а

Мр сци.др Небојша Арсић