Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

Број:

Датум:13.02.2024.године

 

 

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања и Одлуке бр. 350/2024 од 13.02.2024.године Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, вд директор доноси следећу

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

        Поништавају се Огласи бр. 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024 и 331/2024, сви од 12.02.2024.године, којима је оглашен пријем у радни однос на одређено време, објављени на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

 

 

 

о б р а з л о ж е њ е

 

 

 

        Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања је дана 12.02.2024.године објавила Огласе бр. 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024 и 331/2024, сви од 12.02.2024.године. Како исти морају проћи техничку дораду, Управни одбор је донео Одлуку бр.350/2024 од 13.02.2024.године којом је поништио горенаведене Огласе.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

 

Одлуку објавити на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА  РАСПИСУЈЕ
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ

 

  1. Радно место:   ПРОДАВАЦ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ

                                СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ .........   1 извршилац

 

  Услови: - средње образовање у трајању трговачке, економске, туристичке, угоститељске, машинске, хемијске струке и гимназија

Опис послова:

- Продаје робу, врши наплату и издаје рачун купцу;

- води прописану евиденцију о промету и попис робе;

- сравњује промет и врши предају дневног промета;

- прима рекламације и решава о једноставнијим облицима рекламације,    односно упућује рекламацију у даљу процедуру;

- евидентира захтеве за набавку робе.

- одговоран је за правилан однос према купцима ,

- даје предлоге за проширење асортимана ид опуну робе,

- одговоран је за стање робе у продавници, излога и чишћење продавнице,

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања на web страници Mинистарства здравља .
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Николе Тесле број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Мр сци.др Небојша Арсић