Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

Број:

Датум:13.02.2024.године

 

 

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања и Одлуке бр. 350/2024 од 13.02.2024.године Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, вд директор доноси следећу

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

        Поништавају се Огласи бр. 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024 и 331/2024, сви од 12.02.2024.године, којима је оглашен пријем у радни однос на одређено време, објављени на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

 

 

 

о б р а з л о ж е њ е

 

 

 

        Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања је дана 12.02.2024.године објавила Огласе бр. 326/2024, 327/2024, 328/2024, 329/2024, 330/2024 и 331/2024, сви од 12.02.2024.године. Како исти морају проћи техничку дораду, Управни одбор је донео Одлуку бр.350/2024 од 13.02.2024.године којом је поништио горенаведене Огласе.

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

 

 

Одлуку објавити на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ

  1. Радно место :  САРАДНИК У ПРОТОКОЛУ- ШЕФ РЕЦЕПЦИЈЕ...........................1 извршилац

 

Општи/типични опис посла

-организује, координира и контролише рад рецепције, рад у продавници на мало, предузима мере и радње за пружање квалитетних услуга корисницима истих ,

-одговоран је за целокупан инвентар и основним средствима којима се дужи ,

-пружа техничку подршку у организацији званичне посете;

-одговоран је за материјално и финансијско пословање рецепције;

-поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме;

-фактурише пружене медицинске услуге електронским путем;

-обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

        Стручна спрема /образовање

-Високо образовање: - на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- шести степен ,  економске струке или туристичке струке

Додатна знања /испити / радно искуство знање рада на рачунару знање страног језика

 

        Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања.
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул. Николе Тесле број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Мр сци.др Небојша Арсић