Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска бања, вд директор

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

објављује

О Г Л А С

  1. 1. Радно место : Доктор медицине, на одређено време , са пуним радним временом,  на период до 30.02024.године ..............1 извршилац

               Услови: Поред оштих услова предвиђени законом, потребан је завршен медицински факултет ( VII степен стручне спреме) и положен стручни испит и лиценца, најмање шест месеци радног искуства у  звању доктора медицине.

            Опис послова:

            - самостално пружа медицинску помоћ из домена опште медицине лицима које се јаве на преглед коришћењем принципа и процедуре савремене медицине о чему води прописану документацију;

            - даје мишљење у вези здравственог стања пацијената ,

            - учествује у предузимању мера превентивне делатности ,

            - обавља консултације са другим здравственим радницима и сарадницима ,

            - ради на подизању здравствене културе пацијената,

- послове обавља у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте,
            -спроводи здравствену заштиту становништва;
            - учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
            - обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца службе   .

  1. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

            –оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
            –уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
            –извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);

            - фотокопија личне карте;

            - оверена копија  уверења о положеном стручном испиту.

            - лиценца

            - доказ о радном искуству

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање , и на web страници Министарства здравља, задњи дан за подношење пријава је осми дан од дана објављивања на web страници Министарства здравља.
    Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.Адреса на коју се подносе пријаве: Специјална болница за рехабилитацију " Гејзер" Сијаринска бања;Ул. Николе Тесле број 16; 16246 Сијаринска бања.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР -а

Мр сци.др Небојша Арсић