Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ Меленци

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12448/2023 од дана 26.12.2023. године, члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време, због повећаног обима посла на период од 3 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА

 

УСЛОВИ:    

-               стечено средње образовање у трајању од четири године,

-               завршена средња  медицинска школа-одсек за медицинске сестре,

-               одобрење за рад – лиценца.

 ОПИС ПОСЛОВА:

-               планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

-               обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

-               примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

-               учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

-               прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

-               припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-               спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

-               учествује у набавци потребног материјала;

-               одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;

-               по налогу узима материјал за лабораторијске анализе,

-               придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику,

-               врши здравствено просвећивање особља и болесника,

-               дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица),

-               у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења,

-               обавља и друге послове из своје струке по налогу медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима- главне сестре одељења,

-               ради и друге послове по налогу директора.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 21.02.2024. године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл.екон. Игор Достанић