Завод за трансфузију крви Ниш

На основу члана 31. Закона о раду ( ,,Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 , 75/2014, 13/2017 и 95/2018), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 22. Статута Завод за трансфузију крви Ниш, Завод за трансфузијукрви Ниш расписује :

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ 

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 ( четрдесет часова ) због замене привремено одсут

 

ног запосленог до његовог повратка на рад и то за :

 

Два ( 2 ) Медицинска техничара

Услови за заснивање радног односа:

- Високо образовање  - основне струковне студие на студијском програму Струковна медицинска сестра / техничар

(На студиама првог степена основне студие/академске студие по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005 године

На основним студиама у трајању од најмање 2 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године)

- Положен стручни испит

- Лиценца

- Најамање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- копију дипломе о завршеном  високом образовању

- копију уверења о положеном стручном испиту

- копију лиценце

-потврду/уверење о радном стажу издато од стране послодавца или од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  ( ПИО ).

- кратку биографију

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави :

-Оверене копије доказа о испуњености услова из огласа

-Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за које се заснива радни однос

-Доказ да се против кандидата не води    кривични поступакда оптужница није ступила на снагу и да није покренута истрага ( уверење надлежног суда )

-Уверење да кандидат није осуђиван за крвична дела која га чине неподобним за раду здравственој установи ( уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице )

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос.

Пријавом на огласкандидат даје своју сагласностза обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Завод за трансфузију  крви Ниш.

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС. 

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

 

Пријаве се подносе лично у коверти или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,, за оглас затим навести назив радног места   на одређено  време,сваког радног дана од 08 – 14 часова.

Документација се не враћа и обавештење о избору кандидата се може наћи на сајту Завода за трансфузију крви Ниш.

 

 

Завод за трансфузију крви Ниш                                      

Директор                                                                      

Прим. др сци.мед . Зоран Станојковић