Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 8. и 9. Колективног уговора код Послодавца Дома здравља Мало Црниће, члана и Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, а у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02 од 01.октобра 2020. године и Изменом  кадровског плана Министарства здравља од 27. новембра 2020. године, расписујем

 

ОГЛАС

-за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Возача санитетског возила -

 

            Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на одређено време, за радно место:

 

 • Возача санитетског возила, у Одсеку санитетског превоза -1 извршилац.

 

Опис послова:

 

 • врши превоз пацијената у друге здравствене установе као и у оквиру Дома здравља,
 • помаже у транспорту непокретних пацијената,
 • врши превоз запослених и других лица по налогу руководиоца,
 • врши превоз робе погодне за превоз путничким или комби возилом,
 • правилно попуњава путне налоге за потребе превоза дијализних и других пацијената и исте доставља одговорном возачу,
 • води рачуна и проверава уредност саобраћајне документације за возило којим врши превоз,
 • одговоран је за правилну употребу возила и његово наменско коришћење као и за безбедан превоз путника,
 • одговоран је и за уредно функционисање возила и сигналних уређаја,
 • одговоран је за материјал и опрему коју превози,
 • врши редован преглед возила у циљу његовог нормалног функционисања и одржавања,
 • врши све ситније поправке на возилу као и редовно одржавање возила ( промена уља, промена филтера, подмазивање возила, прање возила и сл.),
 • благовремено пријављује оштећења и кварове на возилу одговорном возачу,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

  Поред законом прописаних услова, обавезни  су следећи услови:

 • Средња стручна спрема или КВ спрема
 • Возачка дозвола Б и Ц категорије

 

Обавезна документација:

   Уз пријаву на оглас , потребно је доставити и:

             

 • Кратку биографију са бројем телефона и адресом;
 • Оверену копију дипломе о завршеној школи;
 • Фотокопија возачке дозволе ( очитане податке са возачке дозволе);
 • Фотокопију личне карте ( очитане податке са личне карте ); 
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).

  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Маршала Тита бр. 97 Велико Црниће, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

 

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем