Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 8. и 9. Колективног уговора код Послодавца Дома здравља Мало Црниће,  Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, а у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02 од 01.октобра 2020. године и Изменом  кадровског плана Министарства здравља од 27. новембра 2020. године,  расписујем

 

 

ОГЛАС

-за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине специјалисте изабраног лекара за децу – шефа одсека -

 

            Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла, за радно место:

 

 • Доктора медицине специјалисте изабраног лекара за децу – шефа одсека, у Одсеку за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Мало Црниће - 1 извршилац.

 

Опис послова:

 • обавља прегледе уз коришћење расположивих помоћних и дијагностичких средстава и одрђује потрбну терапију за лечење,
 • по потреби упућује болеснике на лечење у стационарне здравствене установе,
 • води уредну медицинску документацију и евиденцију из домена свог рада,
 • учествује у изради процедура рада одсека и стара се о спровођењу истих,
 • учествује у изради плана рада одсека,
 • уредно и благовремено врши фактурисање обављених услуга,
 • преко медицинских техничара који раде на кућном лечењу прати ток болести и лечење, и преко њих одређује све потребне мере у цињу што бржег оздрављења,
 • на основу претходно извршених анализа и потребних прегледа даје стручно мишљење ( лекарско уверење о психичком развоју детета, о врсти и тежини повреда и сл.),
 • у превијалишту вреши мање хируршке интервенције и инцизије,
 • обавља саветовалишни рад,
 • ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе деце,
 • ради на осталим пословима превентивно-куративне заштите деце, утврђених планом рада и програмом мера,
 • ради на свом стручном усавршавању,

обавља и друге послове из домена изабраног лекара у складу са са актима РФЗО и Дома здравља

 • учествује у изради процедура рада одсека,
 • стара се о поштовању донетих процедура рада,
 • врши редован унутрашњи стручни надзор над радом запослених у одсеку,
 • прави распоред рада лекара и техничара и за исти одговара,
 • води рачуна о поштовању радног времена
 • води евиденцију о присутности на послу доктора и медицинских техничара и о томе сачињава извештај,
 • контролише уредно вођење прописане медицинске документације
 • стара се о хигијени у одсеку,
 • даје предлоге за побољшавање услова рада и организације рада одсека,
 • води рачуна о едукацији запослених и даје предлоге за исту,
 • води рачуна и контролише фактурисање пружених услуга,
 • води рачуна о стању лекова и осталог потребног материјала за рад одсека и преко главне сестре Дома здравља врши требовање истог,
 • учествује у изради плана рада Дома здравља,
 • руководи израдом плана рада одсека,
 • одговоран је за извршење плана рада одсека,
 • обавља и све друге послове који се односе на организацију и рад одсека и одговара за рад и функционисање одсека.
 • Завршен Медицински факултет,
 • положен стручни испит,
 • положен специјалистички испит из педијатрије,
 • лиценца/чланство у Лекарској комори Србије,

 

Обавезна документација:

   Уз пријаву на оглас , потребно је доставити и:

             

 • Кратку биографију са бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту;
 • Фотокопију личне карте ( очитане податке са личне карте );  
 • Оверену фотокопију лиценце/решења о упису у комору;
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).

 

  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

     Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Маршала Тита бр. 97 Велико Црниће, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

 

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем