Здравствени центар Ваљево

На  основу  члана  192. Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”, бр.24/2005,61/2005,54/2009 , 32/2013,

75/2014, 13/2017,  113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)  и  овлашћења   по   члану   18. Статута  Здравственог  центра  Ваљево   в.д.директора   дана  07.02.2024.године  донoси

 

 

О Д Л У К У

 

Члан  1.

 

     Поништава  се   у  целости   јавни   оглас   број: ЗЦ-01- 8720   од  21.12.2023.године  за  пријем    доктора  медицине   у  радни  однос  на  одређено  време , до  шест  месеци,  ради  обезбеђења  услова   у  погледу  кадра  за  обављање  здравствене  делатности   у  Одељењу  онкологије  са  хемиотерапијом, дневном  болницом  и  палијативном  негом  у  саставу  Службе  за  продужено  лечење  и  негу   у  Здравственом  центру  Ваљево.

 

Члан  2.

Одлука   из   претходног   члана   је  коначна.

                                                                                   

О б р а з л о ж е њ е

 

                  Дана   21.12.2023.године,  в.д.  директорa    донео   је   Одлуку   о   расписивању   јавног   огласа

 број: ЗЦ-01-8719  за  пријем   у  радни  однос   доктора  медицине   на  одређено време , до  шест  месеци   , ради  обезбеђења  услова  у  погледу  кадра  за  обављање  здравствене делатности   у  Одељењу  онкологије  са  хемиотерапијом  , дневном  болницом  и  палијативном  негом  у  саставу Службе  за  продужено  лечење и негу  у  Здравственом   центру  Ваљево.

        Jавни  оглас   објављен  је  у   публикацији   „Послови“   код   Националне   службе   за  запошљавање – филијала  Ваљево   дана  17.01.2024.године .

       Одлука   из   члана   1.  уследила   је   из   разлога    престанка   потреба   за  пријем   кандидата   у  радни  однос   по  наведеном   јавном    огласу .

 

 

Др  Владимир  Пантелић, в.д. директора

 

                                                                                                                                        

- Национална  служба  за  запошљавање- филијала Ваљево

 - интернет  страница  Министарства  здравља РС

-  интернет страница ЗЦ Ваљево

- одељ. за  правне, кадровске  и  адм. послове