МЕЂУНАРОДНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Модернизација, реконструкција и доградња четири терцијарне болнице у Србији MOH/EIBPIU/019/WO/02

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (u daljem tekstu “Zajmoprimac”) dobio je zajam od Evropske investicione banke – EIB (u daljem tekstu “Banka”) – za finansiranje Modernizacije, rekonstrukcije i dogradnje četiri tercijarne bolnice u Srbiji. Ovaj medjunarodni poziv za davanje ponuda odnosi se na ugovor za izgradnju i rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine.

Ugovor obuhvata rekonstrukciju i dogradnju postojeće bolničke zgrade ukupne bruto površine od 33.275,84 m2, dogradnju tople veze i izgradnju novih tehničkih blokova T1 i T2, parkinga i spoljnog uređenja.

Očekuje se da Ugovor bude realizovan od 6. januara 2020. godine do 6. maja 2023. godine.

Kriterijumi koji će se primenjivati u proceni ponuda su:

Ekonomski i finansijski kapacitet kandidata:

a) Minimalni ukupni prihod u poslednje 3 godine (2016., 2017., 2018. godina) ne sme u zbirnom iznosu (za sve tri godine zajedno) biti manji od EUR 70.000.000 (sedamdest miliona EUR). U zajedničkom poduhvatu/ konzorcijumu, vodeći član mora da ima minimum 50 % od ukupnog traženog prihoda. Dokaz: oditovani finansijski izveštaji za relevantne godine, sa izveštajem nezavisnog revizora. Naručilac zadržava pravo da vrši bilo kakve dalje upite o finansijskom položaju ponuđača kako Komisija za javnu nabavku smatra podesnim.

b) Potencijal kreditnog zaduživanja ili pristup drugim izvorima finansiranja od EUR 6.500.000 (šest miliona pet stotina hiljada EUR) za vreme trajanja Ugovora, pored preuzetih obaveza ponuđača po drugim ugovorima. Ovaj uslov se primenjuje na individualne ponuđače i članove konzorcijuma zajedno, s tim što vodeći član zajedničkog poduhvata/konzorcijuma mora da ima minimalno 50% od zahtevanog kreditnog potencijala. Dokaz: izjava poslovne banke o raspoloživim kreditnim sredstvima.Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Projekat: Rekonstrukcija Kliničkih centara u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac
MOH/EIBPIU/019/WO/02 Javni poziv2019 Strana 2 od 5 Jedinica za implementaciju projekta


c) Dugoročna profitabilnost, sa 3 pozitivna bilansa uspeha u poslednje 3 godine (2016., 2017., 2018. godina). Ovaj uslov se primenjuje i na individualne ponuđače i na svakog člana konzorcijuma. Dokaz: bilansi stanja i bilansi uspeha za relevantne godine, sa izveštajem nezavisnog revizora.


Tehnički i profesionalni kapacitet kandidata:

d) Dokaz da je registrovan za izvođenje građevinskih radova. Ovaj uslov se primenjuje na individualne ponuđače, a u slučaju zajedničkog poduhvata i na one članove zajedničkoh poduhvata/konzorcijuma i podizvođače koji će biti angažovani na gradjevinskoj delatnosti na projektu.

e) Dokaz da je uspešno izvršio najmanje dva (2) ugovora o izvodjenju radova u poslednjih 8 godina (od januara 2011.), od kojih je jedan u vrednosti od minimum 33.000.000 EUR i ukupne bruto površine od minimum 26.000 m2, a jedan u vrednosti od minimum 23.000.000 EUR i ukupne bruto površine od minimum 18.000 m2, od kojih bar jedan za izgradnju ili rekonstukciju bolnica ili kliničko – bolničkih centara ili hotela ili kongresnih centara ili tržnih centara ili poslovnih objekata slične kompleksnosti kao bolnice ili kliničko-bolnički centri1, sa svim sledećim kategorijama radova:

 Radovi na izgradnji/rekonstrukciji (strukturni, unutrašnji, spoljašnji radovi)  Mašinski radovi  Elektro radovi

U slučaju ponuda podnetih od strane zajedničkog poduhvata/konzorcijuma, referentni ugovori izvršeni od strane članova zajedničkog poduhvata/konzorcijuma se sabiraju. Projekti na koje se ponuđač poziva mogu da budu završeni u bilo koje vreme u toku navedenog perioda od osam godina ali ne moraju biti započeti u tom periodu.

Ako je ponuđač realizovao projekat u konzorcijumu, procenat koji je ponuđač izveo mora da bude jasan iz dokazne dokumentacije, zajedno sa opisom prirode izvedenih radova.

Dokaz o završetku odgovarajućih projekata je: Referentno pisno potpisano od strane naručioca sa informacijom o gradjevinskim, mašinskim i elektro kategorijama radova, zajedno sa:

 Za projekte završene do 30.04.2016. god. – Potvrda o konačnom prijemu potpisana od strane naručioca ili bilo koja druga ekvivalentna potvrda kojom se potvrdjuje da su radovi uspešno završeni;  Za projekte završene posle 30.04.2016. god. – Potvrda o privremenom prijemu potpisana od strane naručioca ili bilo koja druga ekvivalentna potvrda kojom se potvrdjuje da su radovi uspešno završeni;


1 http://www.investorwords.com/14602/office_building.html
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Projekat: Rekonstrukcija Kliničkih centara u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac
MOH/EIBPIU/019/WO/02 Javni poziv2019 Strana 3 od 5 Jedinica za implementaciju projekta


f) Dokaz da ima minimum 5 kvalifikovana inženjera sa iskustvom na relevantnim projektima koji će biti angažovani na projektu i kontinuirano prisutni na gradilištu, i to: - minimum 2 gradjevinska inženjera, od kojih je jedan projekt menadžer/glavni inženjer; - minimum 1 mašinski inženjer; - minimum 2 elektro inženjera (jedan za energetiku i jedan za slabu struju).

U slučaju konzorcijuma, kvalifikovani inženjeri svih članova konzorcijuma se sabiraju.

g) Ključno osoblje:

- Jedan (1) diplomirani građevinski inženjer, koji tečno govori engleski jezik, sa najmanje 7 godina iskustva u izgradnji/rekonstrukciji, uključujući iskustvo kao glavni inženjer/projekt menadžer/rukovodilac gradilišta na uspešnoj realizaciji najmanje jednog (1) projekta minimalne vrednosti od 23.000.000 EUR kao odgovorno lice na izgradnji/rekonstrukciji bolnica ili kliničko-bolničkih centara ili hotela ili kongresnih centara ili tržnih centara ili poslovnih objekata slične kompleksnosti kao bolnice ili kliničko-bolnički centri. Kao dokaz, priložiti original ili kopiju potvrde angažovanja kao glavnog inženjera ili projekt menadžera ili rukovodioca gradilišta, sa potpisom i pečatom odgovarajućeg naručioca. - Jedan (1) diplomirani građevinski inženjer, sa iskustvom kao građevinski inženjer na uspešnoj realizaciji najmanje jednog (1) projekta u izgradnji/rekonstrukciji bolnica ili kliničko-bolničkih centara ili hotela ili kongresnih centara ili tržnih centara ili poslovnih objekata slične kompleksnosti kao bolnice ili kliničko-bolnički centri. Kao dokaz, priložiti original ili kopiju potvrde angažovanja od strane poslodavca ili naručioca. - Jedan (1) diplomirani elektro inženjer energetičar, sa iskustvom kao elektro inženjer energetičar na uspešnoj realizaciji najmanje jednog (1) projekta u izgradnji/rekonstrukciji bolnica ili kliničko-bolničkih centara ili hotela ili kongresnih centara ili tržnih centara ili poslovnih objekata slične kompleksnosti kao bolnice ili kliničko-bolnički centri. Kao dokaz, priložiti original ili kopiju potvrde angažovanja od strane poslodavca ili naručioca. - Jedan (1) diplomirani elektro inženjer slabe struje, sa iskustvom kao elektro inženjer slabe struje na uspešnoj realizaciji najmanje jednog (1) projekta u izgradnji/rekonstrukciji bolnica ili kliničko-bolničkih centara ili hotela ili kongresnih centara ili tržnih centara ili poslovnih objekata slične kompleksnosti kao bolnice ili kliničko-bolnički centri. Kao dokaz, priložiti original ili kopiju potvrde angažovanja od strane poslodavca ili naručioca. - Jedan (1) diplomirani mašinski inženjer sa iskustvom kao mašinski inženjer na uspešnoj realizaciji najmanje jednog (1) projekta u izgradnji/rekonstrukciji bolnica ili kliničkobolničkih centara ili hotela ili kongresnih centara ili tržnih centara ili poslovnih objekata slične kompleksnosti kao bolnice ili kliničko-bolnički centri. Kao dokaz, priložiti original ili kopiju potvrde angažovanja od strane poslodavca ili naručioca.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Projekat: Rekonstrukcija Kliničkih centara u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac
MOH/EIBPIU/019/WO/02 Javni poziv2019 Strana 4 od 5 Jedinica za implementaciju projekta


Ponuđač mora da dostavi listu predloženog osoblja (Obrazac 4.6.1.2), njihove liste referenci sa vrednsotima projekta, overene kopije njihovih diploma i sertifikate kojima se dokazuju kvalifikacije predloženog osoblja;

Sve firme su pozvane da učestvuju u javnoj nabavci.

Zainteresovani podobni ponudjači mogu da dobiju dodatne informacije od, i pregledaju tendersku dokumentaciju:

Tenderska dokumentacija je na raspolaganju u Ministarstvu zdravlja (10:00 -15:00 sati), Jedinica za implementaciju projekta (JIP), Pasterova 1/III sprat, 11000 Beograd, Republika Srbija.

Kompletna tenderska dokumentacija može se kupiti podnošenjem prijave na gornju adresu i po uplati nepovratne naknade od EUR 500.00:

Za plaćanje u RSD (protivvrednost EUR 500.00 po srednjem deviznom kursu EUR Narodne banke Srbije na dan plaćanja):

Korisnik: Republika Srbija, Ministarstvo zdravlja Račun br. 840-742325843-09 Model: 97 Kontrolni br.: Opština Savski venac 50-016


For payment in EUR:

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER FIELD 56A: DEUTDEFFXXX (INTERMEDIARY): DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY FIELD 57A: /DE20500700100935930800 (ACC.WITH BANK): NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA –NBS) BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA FIELD 59: /RS35908500100000030651 (BENIFICIARY): MINISTRY OF HEALTH BELGRADE SERBIA FIELD 70: DETAILS OF PAYMENTMinistarstvo zdravlja Republike Srbije Projekat: Rekonstrukcija Kliničkih centara u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac
MOH/EIBPIU/019/WO/02 Javni poziv2019 Strana 5 od 5 Jedinica za implementaciju projekta


uz naznaku imena projekta. Na zahtev, a na osnovu dokaza o uplati poslatog elektronskom poštom, tenderska dokumentacija može biti poslata kurirskom službom, ako je transport prethodno naručen od ponudjača u njegovoj zemlji. Zajmoprimac ne snosi odgovornost za isporuku u takvom slučaju.

Tenderska garancija od EUR 1,000,000 (jedanmilionevra) koja ispunjava uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji mora da prati sve ponude.

Sve ponude moraju da budu isporučene u zatvorenim kovertima sa napomenom “Ponuda za izgradnju i rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine”, najkasnije do 11:00 sati 13. septembra 2019. Godine na sledeću adresu. Ministarstvo zdravlja, Jedinica za implementaciju projekta (JIP), Pasterova 1/III sprat, 11000 Beograd, Republika Srbija. Ponude će biti otvorene u 12:00 sati 13. septembra 2019. Godine u prisustvu predstavnika ponudjača koji žele da prisustvuju.


KONTAKT:

Ministarstvo zdravlja,
Jedinica za implementaciju projekta (Project Implementation Unit - PIU),
Pasterova 1/III sprat, 11000 Beograd,
Republika Srbija
Tel. +381 11 206 8842
Kontakt osoba: Mirjana Radoja /
E-mail: office_piu@zdravlje.gov.rs