Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице 0107 - 11436 од  02.10. 2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због дужег боловања

 

 

  • ОЈ Општа болница Ужице

             

  1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима........ 4 извршиоца

 

        

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место у ОЈ Општа болница Ужице - IV степен стручне спреме-завршен мединска школа-медицинска сестра-техничар општи смер и положен стручни испит .

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету односно школи
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

                     Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић