Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице број 0107-11425 од  01.10.2019. године, Здравствени центар Ужице, расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 18 месеци због повећаног обима посла

 

 

 

        Сектор за правне послове део за OJ Пријепоље (Дом здравља Пријепоље и Општа болница   Пријепоље)

 

  1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове /VII1/.. 1 извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове-VII степен стручне спреме, завршен правни факултет, знање рада на рачунару, без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућем факултету
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра, у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић